Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van het

Trefcentrum en KLJ-vergaderlokaal Moorsel

 

 

De Raad van Bestuur van de VZW Parochiale Werken Moorsel stelt zich tot doel om het Trefcentrum en de KLJ-lokalen naar best vermogen en met de beschikbare middelen te onderhouden en verder uit te bouwen.  Eventuele winsten zullen hiertoe integraal worden aangewend.

 

1.     Algemeen


- Het huishoudelijk reglement wordt aan iedere huurder ter beschikking gesteld.  De huurder verklaart er kennis van te hebben genomen en verklaart er zich mee akkoord.
- Het is de huurder verboden om in de periode van zijn reservatie het pand aan derden te verhuren.

- In geval van foutieve informatie bij de reservatie (bvb privéactiviteit op naam van een vereniging ...) behoudt de VZW zich het recht voor de huur op ieder moment te annuleren.
- De huurder engageert zich ertoe de (nacht)rust van de omwonenden te respecteren, o.a. door de avondstilte na 22 uur te verzekeren.                

- De huurder dient zich te houden aan de geldende geluidsnormen (max. 90 dB). Inlichtingen hierover kunnen bekomen worden bij de Preventiedienst van de Lokale Politie (053/73 27 82).

- De huurder is sowieso verantwoordelijk voor de overlast die omwonenden zouden ondervinden.  Eventuele overtredingen i.v.m. voornoemde wetgeving die door de bevoegde controlediensten worden vastgesteld en de daaraan verbonden boetes, zijn ten laste van de huurder.

- Indien vereist, stelt de huurder zich in regel met SABAM, betaalt de Billijke Vergoeding en zorgt voor de nodige vergunningen om de activiteit te laten plaatsvinden.
- Het is de huurder toegestaan gebruik te maken van de boomkamer, d.i. de tuin gelegen tussen het KLJ-heem en het trefcentrum.  De aanpalende pastorijtuin valt buiten deze huurovereenkomst.  De pastorijtuin is een openbaar park.  Voor privé-gebruik van de pastorijtuin (bijv. voor plaatsen van springkasteel, kiosk, e.d.) dient men zich te wenden tot de diensten van de stad Aalst.

- Ramen, deuren, wanden, panelen ... mogen niet worden beplakt en/of beschreven.
- De Raad van Bestuur eigent zich het recht toe om de organisatie van een activiteit die indruist tegen de doelstellingen, opgenomen in de statuten van de VZW Parochiale Werken Moorsel, in het Trefcentrum of KLJ-lokaal te weigeren.
- Van de huurders wordt verwacht dat zij de aanwezige infrastructuur met de nodige zorg behandelen en het huishoudelijk reglement strikt naleven.  Alle leden van de Raad van Bestuur zijn gemachtigd om hierop ten allen tijde toe te zien, en de nodige maatregelen/sancties te treffen.
- De huurders zijn verantwoordelijk voor elke schade die in en rond het Trefcentrum en de KLJ-lokalen wordt aangericht.

- Inzake gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waarbinnen de VZW is gelegen.

 

2.    Waarborgen / reservaties


- Reservaties dienen aangevraagd  via de website van het Trefcentrumcentrum   (www.trefcentrummoorsel.be) of via de  reservatieverantwoordelijken:
         An-Sofie De Nijs:  0496/25 32 23

         Rob Vreven:  053/773525

         Kristof Dossche:  053/410587

 Via deze website kan ook de agenda bekeken worden.

 De reservatie is pas effectief na toezegging door de reservatieverantwoordelijke en na betaling van de huurprijs ( via overschrijving op rekening BE06 1430 6478 8122 van de VZW Parochiale Werken Moorsel). Indien niet betaald binnen de 14 dagen vervalt de reservatie.


 - Bij iedere reservatie die in het weekeinde (vrijdag, zaterdag, zondag), op een feestdag of de dag voor een feestdag valt, moet een huurcontract worden ondertekend.

 - Enkele dagen voor aanvang van de huur zal met de huurder worden afgesproken wanneer en bij wie de sleutel kan worden afgehaald. Bij de overhandiging van de sleutel worden de energiemeters opgenomen door de sleutelverantwoordelijke in aanwezigheid van de huurder.  De inventarislijst van het aanwezige keuken- en ander materiaal wordt overlopen.

 - De gemaakte verbruikskosten voor energie (indien van toepassing), de eventuele reiniging, de eventueel ontbrekende (keuken)materialen en eventuele schade of braak worden na afloop cash of via overschrijving betaald. De aan de huurder overgemaakte kostenafrekening (indien van toepassing) moet binnen de 14 dagen na ontvangst ervan worden vereffend.  In geval van niet-tijdige betaling is de VZW gemachtigd om dit bedrag te verhogen met een verwijlintrest van 5% per begonnen maand en met een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25€.

 - Regelmatig plaatshebbende of weerkerende activiteiten mogen als dusdanig gereserveerd worden. De verenigingen die dergelijke weerkerende activiteiten organiseren (in het KLJ-vergaderlokaal) , betalen hiervoor een eenmalige waarborg van 50 €  die een jaar geldig blijft.

- In geval van annulatie door de huurder vanaf 1 maand voor de gereserveerde periode, wordt de helft van de huurprijs aangerekend.

 

3.     Dranken


 De huurder dient zelf dranken te voorzien.  Frigo’s staan ter beschikking.
Dranken worden bij voorkeur geleverd door Drankencentrale Nuelant, Hollestraat 15, 9310 Moorsel (tel. 053/703081).De huurder bestelt de gewenste drank bij de drankencentrale, die de bestelling dan levert in het trefcentrum en achteraf leeggoed en niet verbruikte dranken ook terug komt ophalen.

Het verbruik wordt dan rechtstreeks afgerekend tussen huurder en drankencentrale.

4.    Huurtarieven

Kosten energie en water zijn nooit in de huurprijs inbegrepen en worden verrekend volgens meterstanden!

 Vergaderlokaal KLJ

             -        Vergaderingen of niet-commerciële activiteiten van verenigingen:  15€ per dagdeel 

              -        Privé-bijeenkomsten:  75€ per dag

 Trefcentrum
             -
     Activiteiten van Moorselse verenigingen waarbij deelnemers geen inkom betalen: 25€ per
                    dagdeel (niet-Moorselse verenigingen: + 25€ per dagdeel)

             -      Activiteiten van Moorselse verenigingen waarbij inkom gevraagd wordt:  50€  per dagdeel
                    (niet-Moorselse verenigingen:  +25 € per dagdeel)

             -     Commerciële activiteiten van Moorselse verenigingen:  150€

             -     Commerciële activiteiten niet-Moorselse verenigingen:  250€ 

             -      Privé-bijeenkomsten:  250€

 * Dagdelen zijn als volgt ingedeeld: volledige dag = van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's anderendaags, voormiddag = van 9 tot 13 uur, namiddag = van 14 tot 18 uur en avond = van 19 tot 23 uur.


 5.   Einde van de activiteit en reiniging
 

-       Bij het einde van de activiteit en bij het verlaten van de zaal controleert de huurder of de thermostaten van de verwarming op minimum werden gezet, alle lichten werden gedoofd, frigo’s werden leeg gemaakt en afgezet. Alle dranken en leeggoed moet worden verwijderd, tenzij anders afgesproken.  Alle buitendeuren moeten op slot gedaan worden.

-       Alle afval dient door de huurder te worden opgeruimd . ILVA-vuilniszakken (gele en blauwe) dienen door de huurder meegebracht te worden.  De vuilniszakken worden toegebonden en op de afgesproken plek geplaatst of door de huurder zelf meegenomen. Papier, glas en frituurolie dienen steeds door de huurder zelf meegenomen te worden!

-       Het is ten strengste verboden om het even welk afval achter te laten in de tuin of op het terras. 

-       De opkuis dient door de huurder zelf te worden gedaan, en dit ten laatste voor 9 uur van de dag na de activiteit, tenzij anders afgesproken. De opkuis omvat o.a. het verwijderen van alle aangebrachte versieringen, het reinigen van de keukeninfrastructuur, reinigen en terug op zijn plaats zetten van tafels en stoelen, reinigen van vloeren, sanitaire installaties e.d. Het kuisgerief (borstels, dweilen, emmers e.d.) bevindt zich in de bergruimte. Indien de huurder niet zelf wenst te kuisen, dient de huurder dit te melden bij de reservatie. De kostprijs van €90 euro moet betaald worden bij het overschrijven van de huurprijs. Let wel, men kan het trefcentrum enkel laten kuisen indien de volgende dag de zaal niet verhuurd is.

-       Het afwassen en terug op zijn plaats zetten van glazen, serviezen , bestek, keukenmateriaal e.d. moet steeds door de huurder/organisator worden gedaan, ook als deze heeft aangegeven te betalen voor de opkuis. Keukenhanddoeken moeten door de huurder zelf worden meegebracht.

-       Bij slechte of onvoldoende reiniging wordt de kostprijs van een reinigingsbeurt aangerekend.

6.  Rookverbod

Rekening houdend met het K.B. van 15.05.1990 en het K.B. van 13.12.2005 i.v.m. het roken
is in openbare plaatsen, is in de KLJ-gebouwen en in het Trefcentrum een totaal rook-
verbod van toepassing, en dit in alle ruimten.
Eventuele overtredingen i.v.m. voornoemde wetgeving, die door de bevoegde
controlediensten worden vastgesteld en de daaraan verbonden boetes, zijn te laste van de
huurder. 

 

7.  Boetes

Iedere huurder/gebruiker heeft de morele plicht om de gebruikte infrastructuur en materialen
degelijk te onderhouden en te gebruiken als een ‘goede huisvader’.  Indien dit niet wordt
nageleefd, worden  volgende boetes  opgelegd (niet limitatief):

    - afval niet verwijderd of niet in de juiste (ILVA)zakken:  10€

    - storten of laten liggen van afval in de tuin of op de terrassen:  100€

    - onvoldoende reiniging (ruimten, keuken, sanitair):  75€

    - onvoldoende afwas : 25€

    - lichten niet gedoofd:  10€

    - verwarming niet op minimum gezet:  10€

    - schade aan toestellen of materialen:  vergoeding in functie van grootte van de schade.